Tiêu thụ: 6,9L/100km
630,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 6,90L/100Km
670,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 6.1L/ 100Km
550,000,000630,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 10.25L/100KM
1,110,000,0001,345,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 7,4L/100km
600,000,000865,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 7,2l/100km
825,000,000950,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 4,42 L/100km
375,000,000485,000,000
Tìm hiểu thêm