Tiêu thụ: 6,9L/100km
630,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 6,90L/100Km
688,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 6.1L/ 100Km
555,000,000648,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 10.25L/100KM
1,110,000,0001,345,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 7,4L/100km
650,000,000905,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 7,2l/100km
825,000,000950,000,000
Tìm hiểu thêm
Tiêu thụ: 4,42 L/100km
380,000,000490,000,000
Tìm hiểu thêm